Samhällsorientering

Samhällsorienteringen är en kurs på minst 60h som erbjuds alla nyanlända i Sverige, där kommunerna har det primära ansvaret. Kursen ska underlätta etableringen i arbets- och samhällslivet och skapa en grundförståelse för det svenska samhället samt skapa förutsättningar för framtida inlärning. Kursen sker på deltagarnas hemspråk.

Syftet med kursen är att öka och utveckla kunskapen om hur samhället är strukturerat, lära sig de demokratiska grundläggande värderingarna och känna till de mänskliga rättigheterna. Kursen syftar även till att lära om den enskildes rättigheter och skyldigheter för att sedan kunna praktisera detta i vardagslivet.